Tên       Chọn Dương hay Âm Lịch:

Dương Lịch
NămThángNgàyGiờ
Giới tính: Năm Tháng Ngày Giờ Phút

 

Xem vận mười năm    Vận từng năm Vận tháng (Nv.) nhuận Vận giờ Ngang Dọc

Tùy chọn nâng cao                  

An tạp diệu An vòng Thái Tuế Bác Sĩ An vòng Tướng Tinh An Phi Hóa Đồ họa Theo vận
                   

An tứ hóa
Cách an sao Hỏa Linh

//Nhập các biến dùng chung, show, hide các thứ //Nhap du lieu vào biến getdata,